Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Orgelmakerij Noorlander, hierna te noemen opdrachtnemer.

Artikel 1 ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en alle daarmee verband houdende werkzaamheden van Orgelmakerij Noorlander te Barneveld.
2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk overeengekomen, aanvaard en bevestigd zijn.

Artikel 2 DEFINITIES
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruik, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: de gebruiker van de voorwaarden Orgelmakerij Noorlander.
Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 3 AUTEURSRECHT
1. De opdrachtnemer behoudt zich het auteursrecht voor op de door hem bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven- ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht,tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht – zijn eigendom.
2. Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer mogen de door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
3. De door de opdrachtnemer verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes moeten binnen 14 dagen na de datum, dat beslist werd dat de inschrijver geen opdracht voor de uitvoering van het werk zal worden verleend, franco aan de inschrijver zijn teruggezonden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4. De opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in artikel 3 de leden 2 en 3, is ter zake van schadevergoeding aan de inschrijver een bedrag verschuldigd gelijk aan tien procent van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van de opdrachtnemer aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht niet over.

Artikel 4 AANBIEDINGEN en OFFERTES
1. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten,wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan opdrachtgever door te berekenen, tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst voor die producten of diensten die verricht en/of geleverd moeten worden.
3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht. In de offerte wordt opgenomen op welke wijze eventueel minder- meerwerk wordt afgerekend.
4. Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de opdrachtnemer wordt gegeven, verplicht de opdrachtgever zich de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan de gebruiker terug te zenden (art. 3 leden 3 en 4).
5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever door opdrachtnemers aanbod.
2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 ONTBINDING
1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen,welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surseance van betaling, tot faillietverklaring of liquidatie van de zaken van de koper, of van diens overlijden, of indien opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestellingen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbinden en het door hem geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door een en ander mocht ontstaan.
2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke de opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.
3. Onder de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden is ook de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Alsdan zal de opdrachtgever gerechtigd zijn het eventueel door hem geleverde materiaal, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Ter zake van de schadevergoeding zal het in lid 4 van dit artikel genoemde bedrag verschuldigd zijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
4. Indien de ontbinding, zoals vermeld in lid 3, door de opdrachtnemer wordt goedgekeurd, is de opdrachtgever ter zake van schadevergoeding aan de opdrachtnemer een bedrag verschuldigd gelijk aan de tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de bij de offerte gedane prijsopgave, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 7 LEVERING
1. De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer.De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van de opdrachtnemer.
2. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking gesteld worden.
3. Indien opdrachtnemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertermijn is dan ook nimmer een fatale termijn.

Artikel 8 BETALING
1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zal de betaling als volgt geschieden:50 % bij opdrachten 50 % bij aflevering
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuurbedragen schorten de betalingsverplichtingen niet op.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
5. Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden.
6. De opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van de ingevolge het laatstelijk geldende incassotarief voor advocaten verschuldigde bedragen.

Artikel 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD
De opdrachtnemer blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs inclusief eventuele rente en incassokosten volledig zijn voldaan.

Artikel 10 GARANTIE
1. Na de eerste oplevering van het product geldt een garantietermijn van 24 maanden.
2. Voor fabricagefouten, welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de eerste oplevering.
3.De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het product waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer door anderen zijn verricht.
4. Geen garantie zal gelden voor door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van de opdrachtnemer.
5. Herstellingen of verandering, welke met lid 5 verband houden, worden door de opdrachtnemer niet dan voor rekening van de opdrachtgever uitgevoerd, tenzij de opdrachtnemer zijn goedkeuring had gegeven overeenkomstig het in lid 5 bepaalde.
6. Geen garantie geldt t.a.v. verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.
7. Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het product volgens de opdracht is bestemd; indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.
8. Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte, etc.
9. Intonatiewerkzaamheden vallen niet onder de garantie.

Artikel 11 RECLAMES
Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij uiterlijk binnen 7 dagen na de constatering van de gebreken schriftelijk worden medegedeeld onder een duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken, bij gebreke waarvan reclames niet meer in behandeling behoeven te worden genomen. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich onmiddellijk voorafgaande aan het moment van constatering van de gebreken nog bevinden inde staat waarin zij zijn geleverd.

Artikel 12 GESCHILLEN
1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
2. Een geschil wordt slechts in behandeling genomen, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de opdrachtnemer heeft voorgelegd.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.
2. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.
3. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het product.

Artikel 14 OVERMACHT
1. In geval van overmacht is opdrachtnemer niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, ziekte, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige toelevering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen aan communicatiemiddelen als ook lang of kortdurende storing aan machines welke essentieel zijn voor de productie.

Artikel 15 VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amersfoort.